Новини

Китай - "Световната фабрика" пред предизвикателствата на климатичните промени

Китай е сред най-важните представители на страните от Третия свят в борбата с климатичните промени. Kитайската икономика и население продължават да растат, упражнявайки значителен натиск върху природните ресурси. Увеличаващата мащаба си индустрия на страната е изправена пред редица трудности, свързани, от една страна, със задоволяване на растящите пазари /международни и вътрешни/, а, от друга страна, намаляването на произведените парникови газове и замърсители е свързано с използването на нови технологии, оптимизация и повишаване ефективността на производството, което се явява сериозно финансово предизвикателство. Китайската икономика има глобално значение поради мащаба на китайския пазар и производство. Бързото икономическо и индустриално развитие на страната я превръща в един от главните производители на въглероден диоксид и парникови газове в света. Недостигът на пресни води ще има регионални измерения, тъй като Китай ще трябва да си ги набавя чрез внос. Световните пазари са зависими от китайските стоки и евтини услуги и затова цялостният спад на китайското производство и икономика, прогнозиран след 2020 г., ще има световни последици.

КИТАЙ – „СВЕТОВНА ФАБРИКА”

Икономиката на Китай се развива с изключително бързи темпове през последния четвърт век. Страната има годишен ръст на икономиката 9% - прецедент в световната икономика. Ето защо  е наричана още „световната фабрика“. Паралелно с бързото развитие на икономиката расте и производството на въглеродни емисии, което се явява пречка в изпълнението на ангажиментите за намаляване на парниковите газове в атмосферата.

Бързоразвиващата се икономика на Китай вече измести САЩ като водещ световен производител на въглероден диоксид. Същевременно, между 7 и 14% от износа на Китай се реализира в САЩ, което допълнително усложнява международните политически отношения заради търговията с емисии.

Всъщност много от големите компании, включително и производители на опасни вещества и замърсители, са част от мултинационални корпорации от САЩ, Европа, Япония и др. Дейността на тези компании е да произвеждат голям обем евтина стока за износ, докато последствията от производството остават физически на територията на Китай – отпадъци, опасни вещества, използване и замърсяване на природните води и т.н.

НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

Ледници

Интензивното развитие на индустрията на Китай вече дава своите отражения върху природните й условия и ресурси. В някои райони на страната последствията вече са явни. Така например ледниците на Тибетското плато се топят, температурите на въздуха се повишават, а дъждовният сезон става все по-трудно прогнозиран. С повишаването на температурите на въздуха е свързано увеличаването на изпаренията и намаляването на природните ресурси на прясна вода. От 1000 броя езера в  провинцията Цинхай сега са останали по-малко от 300. Езерните екосистеми са изключително крехки и чувствителни към климатичните промени. В същото време те са важен ресурс за развитие на земеделието в страната. Вследствие на изчезването на езерата и намаляването на пресните води много пастири са вече екологични бежанци. Те биват изселвани и разчитат напълно на държавна издръжка.

В Хималаите се намира втората по концентрация на ледници територия в света. Те се явяват важен източник на вода за цяла Азия, съхранявайки я в ледените си полета и ледниците. Хималайските ледници подхранват седем от най-големите азиатски реки – Ганг, Индус, Брамапутра, Меконг и др. Посредством реките тези ледници предоставят води за напояване, домашни и индустриални нужди. Съвременното отдръпване на ледниците се случва с много бързи темпове – на места с 15-20 метра годишно. Прогнозите на Международния панел по климатични промени сочат, че до 30 години около 80 % от ледниците  на Китай ще се стопят.

Климат

Ледниковото покритие на Тибет играе глобална роля при отражението на слънчевата радиация и охлаждането на климата. Затова промяната на климата в Китай води до редица взаимно свързани негативни последици в различни части на света. Като пример може да се даде повишаването температурата на въздуха. Тя променя атмосферното налягане, от което зависи формирането на атмосферните въздушни маси. Мусоните, които типично носят смяната на времето, не се появяват на Индийския полуостров. Тяхната липса води до разширяване на пустинята Тар. Ветровете депозират по-голямо количество прах от пустинята в Арабско море, а това води до намаляване на живия свят в морето. В следствие редица животински видове мигрират в търсене на източници на храна. Това е достатъчно за илюстрация на значението на Китай за регионалния и глобалния климат.

Води

Едно от най-значителните предизвикателства на климатичните промени за Китай е намаляване количеството на пресни води. Регионалните различия в наличието на пресни води са значителни и територията на страната се дели на суха северна част и влажна южна част (юг - югоизток), където са съсредоточени и земеделските земи на страната. Тези контрасти са свързани с редица проблеми – засушавания на север и мащабни наводнения на юг. Кризата във водния сектор ще доведе до значителни проблеми за земеделието в бъдеще. Населението на Китай сега е 1,35 милиарда души или 1/5 от световното население. Обработваемите земи представляват едва 11, 6 % от територията на страната (за сравнение: Чехия – над 40%, Франция – над 33 %, България – около 30 %). Продължителното увеличаване на китайското население в бъдеще и нарастващите нужди от храна ще упражнят сериозен натиск върху земеделските земи на страната. Намаляването на ресурсите от пресни води и загубата на обработваема земя би довела до намаляване на произведените храни с до 23 % до 2050 г. (прогноза на Китайската академия на науките). Допълнителен натиск върху селското стопанство упражняват и зачестилите и непредсказуеми бури, връхлитащи територията на южен Китай, със сериозни щети върху продукцията и земята.

Мерки

Осъзнавайки рисковете на развитието си, в наши дни китайското правителство предприема редица действия за борба с климатичните промени и смекчаване на влиянието им. Китай е водещ инвеститор в развитието на възобновяеми енергийни източници. Основните принципи, залегнали в Националната програма за борба с климатичните промени на Китай, включват адресиране на климатичните промени с оглед на устойчивото развитие; да интегрира политиките, адресиращи промените в климата, в другите секторни политики на страната; да разчита на иновациите в технологиите и науката при борбата с климатичните промени; да участва активно и да стимулира международно сътрудничество в сферата на смекчаването и адаптацията към климатичните промени.


Медия